Přeskočit na obsah

Křest

Křest dítěte

Příprava rodičů na křest dítěte probíhá individuálně dle potřeby, zpravidla formou tří setkání
s knězem.
Aby křest mohl být udělen je třeba, aby se rodiče a kmotři řádně poučili:

  • o významu této svátosti
  • o povinnostech, které ze svátosti křtu vyplývají

Aby křest mohl být udělen je nutná opodstatněná naděje, že dítě bude vedeno k živé katolické víře. Jestliže tato naděje zcela chybí, je možné křest odložit na pozdější dobu.

Křest dospělého

K udělení křtu dospělému je třeba:

  1. aby projevil svou vůli přijmout křest
  2. byl dostatečně poučen o pravdách víry a povinnostech křesťana
  3. osvědčil se v křesťanském životě během katechumenátu
  4. aby se mu dostalo vybídnutí k lítosti nad svými hříchy

Křestní kmotr/kmotra

Pokud je to možné, má křtěnec kmotra, který mu pomáhá k uvedení do křesťanského života. Kmotr se snaží, aby pokřtěný žil křesťanským životem odpovídajícím křtu a verně plnil křestní závazky.

Kmotrem může být pokřtěný katolík, který dovršil šesnáctý rok věku, přijal svátost biřmování a svátost Eucharistie a vede život odpovídající víře a závazku stát se kmotrem.