Přeskočit na obsah

Příprava ke svátostem

Svátosti provázejí celým životem každého křesťana. Jedná se o křesťanské obřady, které zprostředkovávají neviditelnou Boží milost.

Křest

 • Křest je vstupní branou do celého křesťanského života, člověk se stává členem společenství – církve.
 • Křest dítěte – příprava rodičů dítěte probíhá individuálně dle potřeby, zpravidla formou 3 setkání s knězem.
 • Křest dospělého – příprava trvá individuálně podle potřeby, i několik let. Nejde jen o předávání vědomostí, ale o celkové zařazení katechumena do života církve a farnosti.

eucharistie – svaté přijímání

 • První svaté přijímání – tuto svátost lze příjmout již v dětském věku, jakmile začne dítě užívat rozumu. Příprava probíhá při dostatečném počtu děti každý rok většinou od února. Slavnost prvního svatého přijímání pak bývá na přelomu května a června.
 • Pokud byl dospělý pokřtěn jako dítě, ale na přijetí svátosti eucharistie se nepřipravoval, pak probíhá příprava individiuálně.
 • Pravidelné přijímání – eucharistie je podáváná při každé mši svaté, je důležité být před přijímáním smířem s Bohem ve svátosti smíření.

Svátost smíření – svatá zpovĚĎ

 • Svátost smíření může příjmout každý pokřtěný křesťan. Doporučuje se přistupovat ke svaté zpovědi každý měsíc, minimálně však jednou za rok před Velikonocemi.
 • V naší farnosti se zpovídá dle domluvy s knězem před nebo po mši svaté, případně v jiný oznamený termín. Několikrát za rok přijíždí do naší farnosti také zpovědníci z Brankovic a Bohdalic.

Biřmování

 • Svátost biřmování znamená uvedení do plného křesťanského života, křesťané jsou obohacení Duchem Svatým a dokonaleji se spojují s církví.
 • Příprava probíhá společně ve farnosti jednou za několik let (naposledy v roce 2023), příprava probíhá na úrovni intelektuální, duchovní a osobností.

Svátost manželství

 • Svátost manželství vytváří a upevňuje vztah mezi mužem a ženou. Svátost si udělují manželé navzájem za přítomnosti církve a kněze.
 • Je třeba se přihlásit alespoň 3 měsíce dopředu. Příprava pak probíhá dle individuální domluvy.

Pomazání nemocných

 • Svátost nemocných lze příjmout jako duchovní posilu v nemoci. Lze ji příjmout kdykoliv na požádání ať už doma nebo v nemocnici.
 • Je udělována také společně při mši svaté jednou ročně – pro všechny přítomné starší a nemocné osoby.

V případě zájmu o přípravu a udělení nějaké svátosti kontaktujte kněze.